fbpx

村屋 = 丁屋?

答案係 NO,你可以話丁屋係村屋既一種,但村屋就唔一定係丁屋。要分辨一間村屋是否丁屋,就要睇地契文件喇。你可能會問:『係唔係丁屋,關我咩事?』,要分辨係唔係丁屋其中主要原因當然係因為錢啦。因為丁屋一般起好5年內出售係要補地價,但如果係一間 “舊屋地” 或 “舊批地” 重建既村屋,因無買賣限制條款,所以係唔使補地價。

常見既村屋除左丁屋同舊屋重建之外,仲有一種叫做『臨屋』,呢種『臨屋』當然唔係當年被稱為『安置區』個種,而係以前比原居民擺放農具、飼養家禽既屋,政府會為呢D屋發放臨時屋牌,所以叫『臨屋』,重點係呢D『臨屋』係唔可以轉讓。